Schamann.net

…děláme vJeci jinak…

You are currently browsing the Visual Basic category.

Licence na MSWSOCK.OCX

Po registraci objektu MSWSOCK.OCX je nutné ho ještě zaregistrovat.

Verze VB6 Profesional by měla tuto knihovnu obsahovat a zde není nutná licence.

Pro ostní verze VB6 je Licencování následné:

Do registru je nutné zapsat tuto hodnotu:
// Winsock Control 6.0 license key
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\2c49f800-c2dd-11cf-9ad6-0080c7e7b78d = mlrljgrlhltlngjlthrligklpkrhllglqlrk

Posted 1 year, 9 months ago at 16:26.

Add a comment

Konverze HEX >> DEC

Ve visual Basicu, zda se, chybí konverzní funkce opačná k funkci Hex. Není to pravda. Jen to není popsané v učebnici.
Hex udelá z decimílního čísla číslo Hexadecimální.

da se vytvořit jednoduchá funkce:
Function HexToDec(HexValue As String) As Long
HexToDec = Val(„&H“ & HexValue)
End Function

která převede číslo z Hexa do Decimálního formátu.

Posted 8 years, 7 months ago at 21:36.

Add a comment

Licence na MSCOMM32.OCX

Po registraci objektu MSCOMM32.OCX le nutné ho ještě zaregistrovat.

Verze VB6 Profesional by měla tuto knihovnu obsahovat a zde není nutná licence.

Pro ostní verze VB6 je Licencování následné:

Do registru je nutné zapsat tuto hodnotu:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\4250E830-6AC2-11cf-8ADB-00AA00C00905]@ = "kjljvjjjoquqmjjjvpqqkqmqykypoqjquoun"
Tím je licence vytvořena a objekt pracuje správně.
MSCOMM32.OCX je knihovna pro ovládání USB a COM portu na PC.

Posted 8 years, 9 months ago at 22:47.

Add a comment

Err -2147217887

Chyba: „Operace s více kroky vedla k vytvoření chyb. Zkontrolujte všechny stavové hodnoty.“

je způsobena uložením prázdné hodnoty do DB do tabulky kde je očekávána hodnota konkretní délky nebo formátu.

např: do pole formátu DATE vkládám hodnotu NULL, nebo String

Posted 9 years ago at 21:49.

Add a comment

MSHFlexGrid a schránka

Tady je několik jednoduchých funkcí pro práci s MSHFlexGrid a schránkou – Kopírování dat do a z a podobné funkce.

‚Vyjmutí – Ctrl+X
Private Sub EditCut()
EditCopy
EditDelete
End Sub

‚Kopírování – Ctrl+C
Private Sub EditCopy()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText MSFlexGrid1.Clip
End Sub

‚Vložení Ctrl+V
Private Sub EditPaste()
If Len(Clipboard.GetText) Then MSFlexGrid1.Clip = _
Clipboard.GetText
End Sub

‚Smazat označené Del
Private Sub EditDelete()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim strClip As String
With MSFlexGrid1
For i = 1 To .RowSel
For j = 1 To .ColSel
strClip = strClip & „“ & vbTab
Next
strClip = strClip & vbCr
Next
.Clip = strClip
End With
End Sub

‚Vyber vše Ctrl+A
Private Sub EditSelectAll()
With MSFlexGrid1
.Visible = False
.row = 1
.col = 1
.RowSel = .Rows – 1
.ColSel = .Cols – 1
.TopRow = 1
.Visible = True
End With
End Sub

Posted 9 years, 2 months ago at 16:28.

Add a comment