Entity

Jak jednoduché…

Příklady entit
Znak Entita
pevná mezera  
< &lt;
> &gt;
& &amp;
&quot;
  &shy;
± &plusmn;
× &times;
® &reg;
© &copy;
&euro;
» &raquo;
« &laquo;

 

Následující tabulka pochází z http://www.jakpsatweb.cz/html/entity-vsechny.html

Použití tabulky: vezměte hodnotu levého sloupečku, obalte ji znaky & a ; a vložte do html kódu. Např. zápis &copy; udělá značku copyrightu, entita &nbsp; je nedělitelná mezera.

Použitelné znakové entity
&zápis; vzhled Český název entity Anglický název entity decimální
kód
nbsp   nedělitelná mezera non-breaking space 160
iexcl ¡ obrácený vykřičník inverted exclamation mark 161
cent ¢ cent cent sign 162
pound £ libra pound sign 163
curren ¤ znak měny currency sign 164
yen ¥ yen yen sign (yuan sign) 165
brvbar ¦ přerušený proužek broken bar (broken vertical bar) 166
sect § paragraf section sign 167
uml ¨   diaeresis (spacing diaeresis) 168
copy © copyright copyright sign 169
ordf ª   feminine ordinal indicator 170
laquo « francouzské uvozovky left-pointing double angle quotation mark  171
not ¬ logické not not sign 172
shy   rozdělovník = spojovník soft hyphen (discretionary hyphen) 173
reg ® registrovaná značka registered sign (registered trade mark sign) 174
macr ¯   macron (spacing macron, overline APL overbar) 175
deg ° stupeň degree sign 176
plusmn ± plus mínus plus-minus sign (plus-or-minus sign) 177
sup2 ² na druhou superscript two (superscript digit two, squared) 178
sup3 ³ na třetí superscript three (superscript digit three, cubed) 179
acute ´ dlouhé á acute accent (spacing acute) 180
micro µ mikro micro sign 181
para znak odstavce pilcrow sign (paragraph sign) 182
middot · středová tečka middle dot (Georgian comma, Greek middle dot) 183
cedil ¸   cedilla (spacing cedilla) 184
sup1 ¹   superscript one (superscript digit one) 185
ordm º   masculine ordinal indicator 186
raquo » francouzské uvozovky right-pointing double angle quotation mark (guillemet) 187
frac14 ¼ čtvrtina vulgar fraction one quarter  188
frac12 ½ polovina vulgar fraction one half  189
frac34 ¾ tři čtvrtiny vulgar fraction three quarters  190
iquest ¿ obrácený otazník inverted question mark (turned question mark) 191
Agrave À   Latin capital letter A with grave  192
Aacute Á   Latin capital letter A with acute 193
Acirc    Latin capital letter A with circumflex 194
Atilde à   Latin capital letter A with tilde 195
Auml Ä   Latin capital letter A with diaeresis 196
Aring Å   Latin capital letter A with ring above 197
AElig Æ   Latin capital letter AE (Latin capital ligature AE) 198
Ccedil Ç   Latin capital letter C with cedilla 199
Egrave È   Latin capital letter E with grave 200
Eacute É   Latin capital letter E with acute 201
Ecirc Ê   Latin capital letter E with circumflex 202
Euml Ë   Latin capital letter E with diaeresis 203
Igrave Ì   Latin capital letter I with grave 204
Iacute Í   Latin capital letter I with acute 205
Icirc Î   Latin capital letter I with circumflex 206
Iuml Ï   Latin capital letter I with diaeresis 207
ETH Ð   Latin capital letter ETH 208
Ntilde Ñ   Latin capital letter N with tilde 209
Ograve Ò   Latin capital letter O with grave 210
Oacute Ó   Latin capital letter O with acute 211
Ocirc Ô   Latin capital letter O with circumflex 212
Otilde Õ   Latin capital letter O with tilde 213
Ouml Ö   Latin capital letter O with diaeresis 214
times × krát multiplication sign 215
Oslash Ø   Latin capital letter O with stroke  216
Ugrave Ù   Latin capital letter U with grave 217
Uacute Ú   Latin capital letter U with acute 218
Ucirc Û   Latin capital letter U with circumflex 219
Uuml Ü   Latin capital letter U with diaeresis 220
Yacute Ý   Latin capital letter Y with acute 221
THORN Þ   Latin capital letter THORN 222
szlig ß   Latin small letter sharp s (ess-zed) 223
agrave à   Latin small letter a with grave  224
aacute á   Latin small letter a with acute 225
acirc â   Latin small letter a with circumflex 226
atilde ã   Latin small letter a with tilde 227
auml ä   Latin small letter a with diaeresis 228
aring å   Latin small letter a with ring above  229
aelig æ   Latin small letter ae (Latin small ligature ae) 230
ccedil ç   Latin small letter c with cedilla 231
egrave è   Latin small letter e with grave 232
eacute é   Latin small letter e with acute 233
ecirc ê   Latin small letter e with circumflex 234
euml ë   Latin small letter e with diaeresis 235
igrave ì   Latin small letter i with grave 236
iacute í   Latin small letter i with acute 237
icirc î   Latin small letter i with circumflex 238
iuml ï   Latin small letter i with diaeresis 239
eth ð   Latin small letter eth 240
ntilde ñ   Latin small letter n with tilde 241
ograve ò   Latin small letter o with grave 242
oacute ó   Latin small letter o with acute 243
ocirc ô   Latin small letter o with circumflex 244
otilde õ   Latin small letter o with tilde 245
ouml ö   Latin small letter o with diaeresis 246
divide ÷ děleno division sign 247
oslash ø   Latin small letter o with stroke 248
ugrave ù   Latin small letter u with grave 249
uacute ú   Latin small letter u with acute 250
ucirc û   Latin small letter u with circumflex 251
uuml ü   Latin small letter u with diaeresis 252
yacute ý   Latin small letter y with acute 253
thorn þ   Latin small letter thorn with 254
yuml ÿ   Latin small letter y with diaeresis 255
fnof ƒ italské ef Latin small f with hook (function, florin) 402
Alpha Α   Greek capital letter alpha 913
Beta Β   Greek capital letter beta 914
Gamma Γ   Greek capital letter gamma 915
Delta Δ   Greek capital letter delta 916
Epsilon Ε   Greek capital letter epsilon 917
Zeta Ζ   Greek capital letter zeta 918
Eta Η   Greek capital letter eta 919
Theta Θ   Greek capital letter theta 920
Iota Ι   Greek capital letter iota 921
Kappa Κ   Greek capital letter kappa 922
Lambda Λ   Greek capital letter lambda 923
Mu Μ   Greek capital letter mu 924
Nu Ν   Greek capital letter nu 925
Xi Ξ   Greek capital letter xi 926
Omicron Ο   Greek capital letter omicron 927
Pi Π   Greek capital letter pi 928
Rho Ρ   Greek capital letter rho 929
Sigma Σ   Greek capital letter sigma 931
Tau Τ   Greek capital letter tau 932
Upsilon Υ   Greek capital letter upsilon 933
Phi Φ   Greek capital letter phi 934
Chi Χ   Greek capital letter chi 935
Psi Ψ   Greek capital letter psi 936
Omega Ω   Greek capital letter omega 937
alpha α alfa Greek small letter alpha 945
beta β beta Greek small letter beta 946
gamma γ gama Greek small letter gamma 947
delta δ delta Greek small letter delta 948
epsilon ε   Greek small letter epsilon 949
zeta ζ   Greek small letter zeta 950
eta η   Greek small letter eta 951
theta θ   Greek small letter theta 952
iota ι   Greek small letter iota 953
kappa κ   Greek small letter kappa 954
lambda λ   Greek small letter lambda 955
mu μ   Greek small letter mu 956
nu ν   Greek small letter nu 957
xi ξ   Greek small letter xi 958
omicron ο   Greek small letter omicron 959
pi π Greek small letter pi 960
rho ρ   Greek small letter rho 961
sigmaf ς   Greek small letter final sigma 962
sigma σ   Greek small letter sigma 963
tau τ   Greek small letter tau 964
upsilon υ   Greek small letter upsilon 965
phi φ   Greek small letter phi 966
chi χ   Greek small letter chi 967
psi ψ   Greek small letter psi 968
omega ω   Greek small letter omega 969
bull puntík bullet (black small circle) 8226
hellip tři tečky horizontal ellipsis (three dot leader) 8230
prime minuta, stopa prime (minutes, feet) 8242
Prime vteřina, palec double prime (seconds, inches) 8243
oline nadtržítko overline (spacing overscore) 8254
frasl šikmé lomítko fraction slash 8260
trade obchodní značka trade mark sign 8482
larr šipka vlevo leftwards arrow 8592
uarr šipka nahoru upwards arrow 8593
rarr šipka doprava rightwards arrow 8594
darr šipka dolů downwards arrow 8595
harr pravo-levá šipka left right arrow 8596
part parciální derivace partial differential 8706
prod celkový součin n-ary product (product sign) 8719
sum celkový součet n-ary summation 8721
minus mínus minus sign 8722
radic odmocnina square root (radical sign) 8730
infin nekonečno infinity 8734
cap průnik intersection (cap) 8745
int integrál integral 8747
asymp anglické téměř rovno almost equal to (asymptotic to) 8776
ne nerovnost not equal to 8800
equiv identita identical to 8801
le menší nebo rovno less-than or equal to 8804
ge větší nebo rovno greater-than or equal to 8805
loz kosočtverec lozenge 9674
spades piky black spade suit 9824
clubs kříže black club suit (shamrock) 9827
hearts srdce black heart suit (valentine) 9829
diams kára black diamond suit 9830
quot rovné uvozovky  quotation mark (APL quote) 34
amp & et ampersand 38
lt < menší less-than sign 60
gt > větší greater-than sign 62
OElig Œ   Latin capital ligature OE 338
oelig œ   Latin small ligature oe 339
Scaron Š   Latin capital letter S with caron 352
scaron š   Latin small letter s with caron 353
Yuml Ÿ   Latin capital letter Y with diaeresis 376
circ ˆ programátorská mocnina modifier letter circumflex accent 710
tilde ˜ vlnka, tilda small tilde 732
zwnj bezrozměrné svislice zero width non-joiner 8204
zwj bezrozměrné dělítko zero width joiner 8205
lrm zleva do prava (typ.)  left-to-right mark 8206
rlm zprava doleva (typ.) right-to-left mark 8207
ndash menší pomlčka en dash 8211
mdash pomlčka em dash 8212
lsquo   left single quotation mark 8216
rsquo   right single quotation mark 8217
sbquo   single low-9 quotation mark 8218
ldquo levé horní uvozovky left double quotation mark 8220
rdquo horní pravé uvozovky right double quotation mark 8221
bdquo levé dolní uvozovky double low-9 quotation mark 8222
dagger křížek dagger 8224
Dagger dvojkřížek double dagger 8225
permil promile per mille sign 8240
lsaquo   single left-pointing angle quotation mark 8249
rsaquo   single right-pointing angle quotation mark 8250
euro euro euro sign 8364

Občas udávaná entita &apos; pro apostrof v Exploreru nefunguje a musí se zadávat jako &#39;.

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in Obecné informace. Bookmark the permalink.

Comments are closed.