Práce s FSO

Otevřít všechny soubory v zadaném adresáři a zkopirovat vybrany obsah do .txt souboru: (procedura z GPS)

Dim iCisloSouboru As Integer
Dim sText As String
Dim ts As TextStream
Dim iStart As Integer
Dim sFile As String
Dim sCisloSIM As String
Dim vFile
Dim vFolder As Folder
Dim vFile1
On Error GoTo GenerovaniHistorie_Error
iCisloSouboru = FreeFile
sCisloSIM = InputBox(„Vlož číslo sim pro generování historie“, „Generování Historie“, „773400“)
‚    CommonDialog.DialogTitle = „Vyber soubor“
‚    CommonDialog.Filter = „*.txt“
‚    CommonDialog.ShowOpen
‚    sFile = CommonDialog.FileName
Set vFolder = mdl_objFSO.GetFolder(„e:/logs/odpovidac/zaloha/“)
Set vFile = vFolder.Files
For Each vFile1 In vFile
Set ts = mdl_objFSO.OpenTextFile(vFile1, ForReading)
Do
sText = ts.ReadLine
If InStr(sText, „&REPORT,000003“) Then
Open App.Path & „\Data\“ & sCisloSIM & „.txt“ For Append As #iCisloSouboru
Write #iCisloSouboru, sText
Close #iCisloSouboru
Open App.Path & „\Data\“ & sCisloSIM & „data.txt“ For Append As #iCisloSouboru
iStart = InStr(sText, „&REPORT,000003“)
Write #iCisloSouboru, Mid(sText, iStart)
Close #iCisloSouboru
End If
Loop Until ts.AtEndOfStream
ts.Close
Set ts = Nothing
Next

Dim iCisloSouboru As Integer

Dim sText As String

Dim ts As TextStream

Dim iStart As Integer

Dim sFile As String

Dim sCisloSIM As String

Dim vFile

Dim vFolder As Folder

Dim vFile1

iCisloSouboru = FreeFile

sCisloSIM = InputBox(„Vlož číslo sim pro generování historie“, „Generování Historie“, „773400“)

Set vFolder = mdl_objFSO.GetFolder(„e:/logs/odpovidac/zaloha/“)

Set vFile = vFolder.Files

For Each vFile1 In vFile

Set ts = mdl_objFSO.OpenTextFile(vFile1, ForReading)

Do

sText = ts.ReadLine

If InStr(sText, „&REPORT,000003“) Then

Open App.Path & „\Data\“ & sCisloSIM & „.txt“ For Append As #iCisloSouboru

Write #iCisloSouboru, sText

Close #iCisloSouboru

End If

Loop Until ts.AtEndOfStream

ts.Close

Set ts = Nothing

Next

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in Visual Basic. Bookmark the permalink.

Comments are closed.